BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
[Statystyki ogladalności]   [Dziennik zmian]   [Mapa serwisu]
Aktualności Dane podstawowe Informacje o podmiocie Dane teleadresowe Władze i struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Instrukcja załatwiania spraw Skargi i wnioski Klauzula Informacyjna Oficjalne dokumenty Statut Regulamin Organizacyjny Komunikat GINB Inne informacje i dokumenty Rejestry i ewidencje Plany kontroli Mienie Oświadczenia majątkowe Informacje nieudostępnione w BIP Sprawozdania finansowe PINB Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi Zamówienia publiczne ogłoszenie ul. Słowckiego 48-50 Pliki do pobrania Druki na rozpoczęcie robót budowlanych Druki na zakończenie robót budowlanych Wniosek o wszcęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego Praca w PINB Dane o naborze Dostępność
od: 2007-06-11
suma odsłon: 403821

ostatnia edycja treści:
2022-07-11 10:49:02
Dane podstawowe
Podstrony:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r., - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tekst jednolity: Dz. U. z  1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 41 A

87-100 TORUŃ

TEL.: 56 652 25 43

TEL.: 56 652 25 25

FAX.: 56 652 25 42

e-mali: biuro@pinbpg.torun.com.pl

www.bip.pinbpg.torun.com.pl

 Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP - welh3066ve

Inspektorat pracuje w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

wtorek od 8.00 do 16.00

       

           INFORMUJĘ, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

            BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU NR 4/2020 Z DNIA 15.12.2020 r.

                              DZIEŃ 24 GRUDNIA 2020 r.BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

                                              DLA PRACOWNIKÓW PINB PG W TORUNIU

                                   W ZAMIAN ZA PRZYPADAJĄCY W SOBOTĘ DRUGI DZIEŃ

                                        ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA (26 GRUDNIA 2020 r.)

 

                                                                         POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

                                                                                            POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU

Toruń, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że w związku z zaleceniami Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia br. w sprawie rozważenia możliwości utworzenia dodatkowych bezpiecznych okienek podawczych (tzw. wrzutni lub skrzynki podawczej) tutejszy Inspektorat utworzył dla osób składających wnioski  w wersji papierowej „Skrzynki podawczej”, znajdującej się w holu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 a.
Skrzynka podawcza daje możliwość złożenia wniosków wraz załącznikami bez kontaktu z pracownikiem urzędu. Potwierdzenie złożenia dokumentów natomiast nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wnioskującego wraz z dodatkową informacją dla obywatela, do którego urzędnika sprawa trafiła, łącznie z podaniem numeru telefonu i adresem mailowym poczty elektronicznej.

                                                             PINB PG W TORUNIU


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatu Grodzkiego w Toruniu
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 a
tel. 56 652 25 25/42/43
e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl
str. internetowa: www.bip.pinbpg.torun.com.pl

Od 02 kwietnia 2020 r. do odwołania urząd prowadzi tylko obsługę zdalną interesantów. W tym okresie sprawy do załatwienia przez PINB PG w Toruniu należy wnosić przez pocztę lub elektronicznie przez ePUAP. Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót można skutecznie składać zwykłą pocztą elektroniczną (biuro@pinbpg.torun.com.pl) w formacie plików *pdf (skany dokumentów wymagane przy zawiadomieniu). Organ po zakończeniu epidemii wezwie pismem do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 §2 k.p.a.) a wnioskodawca będzie zobligowany do dostarczenia dokumentów w wymaganej przepisami formie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zawiadomienia o zakończeniu budowy można skutecznie składać zwykłą pocztą elektroniczną (biuro@pinbpg.torun.com.pl) w formacie plików *pdf (skany dokumentów wymagane przy zawiadomieniu). Organ po zakończeniu epidemii wezwie pismem do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 §2 k.p.a.) a wnioskodawca będzie zobligowany do dostarczenia dokumentów w wymaganej przepisami formie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zaświadczenia o skutecznym złożeniu zawiadomienia wydawane będą tylko po uzupełnieniu braków formalnych. Inne załatwienie spraw jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zakresu i sposobu wniesienia sprawy.

Zgodę na inny sposób załatwienia sprawy wyraża Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w  Toruniu.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych związanych z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS –CoV-2 PINB PG Toruń wyjaśnia , że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.1189 z póżn.zm.) „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i  instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i  wentylacyjnych)” Zatem obiekty budowlane powinny zostać poddane kontroli co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z ryzykiem zakażeniem koronawirusem, zalecamy racjonalne działania. Między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w  roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok). Jednocześnie niemożliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie oznacza, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle. Powyższy tekst pisma powstał na podstawie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.     

               Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego

     Powiatu Grodzkiego W Toruniu

mgr inż. Robert Bogusławski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A tel. 56 652 25 25 tel. 56 652 25 43 fax 56 652 25 42 e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl, www.bip.pinbpg.torun.com.pl                                    

KOMUNIKAT


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu z dniem dzisiejszym aż do odwołania: 

- ogranicza kontakty osobiste dla petentów z pracownikami urzędu do wizyt umówionych wcześniej telefonicznie tel. 56 652 25 43, 
- rekomenduje składanie wniosków drogą pocztową, elektroniczną (przez e-PUAP) lub do skrzynki podawczej (opisana skrzynka pocztowa) w holu budynku, 
- prosi o powstrzymanie się od wizyt w urzędzie osób z objawami grypy, objętych kwarantanną lub ze zdiagnozowanym zainfekowaniem COVID-19, 
- więcej informacji, niezbędne wzory druków dokumentów stosowanych w PINB na stronie urzędu: www.bip.pinbpg.torun.com.pl


                                                                                                                                TORUŃ, 13.03.2020 r.

 

 

 

dsc.kprm.gov.pl

 

 INFORMUJĘ, ŻE  DNIA 24 CZERWCA 2019 r.

NOWA SIEDZIBA TUTEJSZEGO

INSPEKTORATU MIEŚCIĆ SIĘ

BĘDZIE W BUDYNKU PRZY UL. MARII

 SKŁODOWSKIEJ-CURIE 41A W TORUNIU. 

utworzono: 2007-06-10 12:03 przez: Karol Dargiela
wyedytowano: 2022-03-28 13:47 przez: admin 
aktywne od dnia: 2007-02-06 15:02
ilość odsłon podstrony: 165081
drukuj  zapisz