BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
[Statystyki ogladalności]   [Dziennik zmian]   [Mapa serwisu]
Aktualności nowy adres mail pismo GINB - silne wiatry Informacja ul. Winnica Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego Komunikat o kontrolach wielkopowierzchniowych Komunikat WINB - stan techniczny Komunikat GUNB - zagrożenie czadem Komunikat GUNB - zagrożenie w okresie zimowym Zagrożenie przez wiatry i deszcze Dane podstawowe Informacje o podmiocie Dane teleadresowe RODO Władze i struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Instrukcja załatwiania spraw Skargi i wnioski Klauzula Informacyjna Oficjalne dokumenty Statut Regulamin Organizacyjny Inne informacje i dokumenty Rejestry i ewidencje Plany kontroli Mienie Oświadczenia majątkowe Informacje nieudostępnione w BIP Sprawozdania finansowe PINB Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi Zamówienia publiczne ogłoszenie ul. Słowckiego 48-50 protokół wyboru oferty 10.10.2022r. Pliki do pobrania Zawiadomienie o kontroli okresowej Wzory wniosków i zawiadomień Druki na rozpoczęcie robót budowlanych Druki na zakończenie robót budowlanych Wniosek o wszcęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego Praca w PINB specjalista nabór - księgowa nabór - inspektor budowlny ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego Dostępność harmonogram na 2023 r.
od: 2007-06-11
suma odsłon: 479067

ostatnia edycja treści:
2024-07-08 13:11:40
Praca w PINB
Podstrony:

 

 INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

1/1 etatu

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

                     wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i załatwianie spraw (w tym prowadzenie postępowań administracyjnych) w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa budowlanego podczas użytkowania i wznoszenia obiektów budowlanych na terenie nieruchomości położonych w obszarze miasta Torunia  oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych działań.

                     w toku wykonywanych czynności inspekcyjno-kontrolnych wykonywanie kontroli stanu technicznego  w tym warunków bezpiecznego użytkowania i estetyki kontrolowanych obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków poinspekcyjnych oraz innych  dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi.

                     w toku wykonywanych czynności inspekcyjno-kontrolnych robót budowlanych (rozbiórkowych) miedzy innymi kontrola zgodności realizacji robót z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, kontrola zgodności realizacji organizacji terenu budowy z planem BIOZ, kontrola realizacji obowiązków przez uczestników procesu budowlanego.   

                     w toku prowadzenia postępowań (w tym administracyjnych) gromadzenie i analiza dowodów                       w sprawie, sporządzenie projektów pism, postanowień, decyzji.

                     współpraca z innymi organami nadzoru w ramach realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych oraz postępowań administracyjnych.

Wymagania niezbędne:

                     wykształcenie: średnie techniczne,

                     uprawnienia budowlane udokumentowane decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

                     prawo jazdy kat B,

                     dobra znajomość ustawy prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,

                     stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych wynikających z praca na wysokości (kontrole budowy, kontrole w użytkowaniu obiektów budowlanych), prowadzenia pojazdów mechanicznych (dojazdy na budowę i kontrolowane nieruchomości), praca przy komputerze (przygotowywanie pism)

                     posiadanie obywatelstwa polskiego,

                     korzystanie z pełni praw publicznych,

                     nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

                     umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie, formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi,

                     dobra znajomość edytora tekstu Word.

 

                Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie CV i listu  motywacyjnego wraz z              następującymi dokumentami:

-                     odpisem dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

-                     odpisem decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

-                     oświadczeniami kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o korzystaniu                   z pełni praw publicznych,

-                     zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu

do dnia 31.03.2023 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.                  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu (dalej: PINB PG w Toruniu).

2.                  W PINB PG w Toruniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl

3.                  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.

4.                  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw. z art. 221 Kodeksu pracy, ustawa o służbie cywilnej, art. 86, ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

5.                  Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

6.                  Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adres e-mail).

7.                  Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.                  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9.                  Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty powołania osoby wyłonionej w drodze naboru.

10.              W przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie aplikacji w zasobach kadrowych PINB PG w Toruniu, dane osobowe będą przetwarzane w określonym wyżej celu nie dłużej jednak niż przez rok od daty złożenia aplikacji.

11.              Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.

12.              W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.

13.              W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PINB PG w Toruniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Wyniki naboru- ofert składanych do 23.02.2018

Wyniki naboru  - składanie ofert do 15.01.2018 r. - nabór zakończony bez wyboru kandydata/ kandydatki

Wyniki naboru 2017 - inspektor nadzoru budowlanego - nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Nabór 2017 r. - inspektor nadzoru budowlanego  - w toku

Wyniki naboru 2017 r. - inspektor ds. postępowań administracyjnych - nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

Wyniki naboru 2017 r. - inspektor nadzoru budowlanego - nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

Wyniki naboru 2017 r. - inspektor nadzoru budowlanego  - nabór zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki

Wyniki nabory 2017 r. - inspektor nadzoru budowlanego - nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

Wyniki naboru 2017 r. - inspektor nadzoru budowlanego  - nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Wyniki naboru 2016- inspektor ds. postępowań administracyjnych- nabór anulowano

Wyniki naboru 2016r.- inspektor nadzoru budowlanego

Oferta pracy 2016- Inspektor Nadzoru Budowlanegoupload/File/Inspektor Nadzoru Budowlanego.pdf

utworzono: 2007-09-27 11:43 przez: Karol Dargiel
wyedytowano: 2022-11-18 14:41 przez: admin 
aktywne od dnia: 2017-08-18 11:43
informację wytworzył: Magdalena Grzywaczewska 
ilość odsłon podstrony: 12707
drukuj  zapisz